Skip to content

PRIVACYVERKLARING VAN DE “NEDERLANDSE LABRADOR VERENIGING”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Nederlandse Labrador Vereniging” (hierna “NLV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van NLV, ofwel geen lid bent maar zich inschrijft voor een door de NLV georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NLV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de: “Nederlandse Labrador Vereniging”,  Banningstraat 2A02, 3769AB Soesterberg, KvK nummer 40409641, emailadres: , website https://nlv.nu. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via .

2. Welke gegevens verwerkt de NLV?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de NLV verwerkt:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Adresgegevens eventueel postadres
 • Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer (verplicht)
 • Naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Labrador(s)
 • Uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, evenals verslagen van activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.
 • Resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Labrador(s) ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.
 • Foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.

3. Met welk doel verwerkt NLV deze persoonsgegevens?

De NLV verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van verkregen informatie;
 • Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de NLV, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Labrador(s);
 • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, evenementen en of andere activiteiten, cursussen, trainingen en diensten af te wikkelen;
 • Uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de NLV en u te informeren over de ontwikkelingen van de NLV.
 • De NLV gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NLV. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

De NLV verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de NLV volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NLV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Indien de NLV voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de NLV als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De NLV verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de NLV aan de koepelorganisatie, waarbij de NLV is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de NLV aan de drukker van het Clubblad van de NLV, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de NLV;
 • (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door de NLV georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de NLV en de betaling wordt door de NLV geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de NLV ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en de NLV een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de NLV verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de van de NLV kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NLV zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris ().
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NLV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 15 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.nlv.nu bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

versie maart 2023

Back To Top