Skip to content

Algemeen

De NLV is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren. Voorlichting en aanbevelingen kunnen nimmer waarborgen of garanties bevatten ten aanzien van de kwaliteit van de nakomelingen.
Van fokkers en dekreu-eigenaren mag worden verwacht dat zij niet alleen afgaan op exterieur en gezondheidsuitslagen: ook temperament dient bij de selectie een (grote) rol te spelen. De Labrador Retriever is met name zo geliefd vanwege zijn werkcapaciteiten en karakter.
Fokkers en dekreu-eigenaren zijn verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier.

Helaas kan er, ondanks alle goede bedoelingen, tussen fokker  en pupkoper  een geschil ontstaan, waar zonder externe hulp geen oplossing voor wordt gevonden. Wanneer partijen, althans één van hen, lid zijn/is van de Nederlandse Labrador Vereniging en zij zich contractueel verbonden hebben kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. Deze heeft de taak door middel van bindend advies uitspraak te doen in geschillen tussen kopers en verkopers van Labrador Retrievers, voor zover die geschil niet in onderling overleg hebben kunnen oplossen.
Partijen kunnen ook voor mediation kiezen. Tijdens de mediation wordt met partijen naar een minnelijke oplossing voor het geschil toegewerkt. Wordt deze bereikt, dan zal er geen bindend advies volgen maar een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst wordt weergegeven wat partijen overeengekomen zijn.
Een klacht met eventuele bijlagen dient in viervoud ingediend te worden bij het secretariaat van de Nederlandse Labrador Vereniging. Het secretariaat van de NLV stuurt het dossier door aan de secretaris van de Geschillencommissie.
Voor informatie en de volledige procesorde kunt u contact opnemen met 

 

Back To Top