Skip to content

Code van ethiek voor de leden van de NLV

  1. Leden bieden hun Labrador(s) de leefomstandigheden, zorg, voeding, geestelijke en lichamelijke uitdaging en aandacht die nodig zijn voor een gezond en gelukkig leven. Zij houden niet méér honden dan waarvoor zij zorg kunnen dragen.
  2. Leden die een nest fokken of hun reu ter dekking aanbieden conformeren zich aan het verenigingsfokreglement (VFR) van de NLV. Zij houden bij het maken van een combinatie rekening met de rasstandaard en het rastypische karakter van de Labrador Retriever.
  3. Er mag alleen worden gefokt met Labradors waarvan, naast de eisen in het VFR, ook redelijkerwijs aangenomen kan worden dat zij vrij zijn van serieuze erfelijke gebreken, en welke niet lijden aan enig acuut probleem. Daar waar relevante DNA testen beschikbaar zijn wordt sterk aangeraden combinaties te maken die geen voorspelbaar risico met zich meebrengen.
  4. Leden die een nest fokken garanderen dat de pups die ter wereld komen goed verzorgd worden, gevaccineerd en/of getiterd worden, voldoende ontwormd worden, en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en sociaal genoeg gestimuleerd worden.
  5. Leden die een nest fokken zullen de toekomstige eigenaren van de pups wijzen op de verantwoordelijkheden die het bezitten van een hond met zich meebrengt. Zij zullen kopers voldoende voorlichten over de verzorging en opvoeding die een Labrador Retriever nodig heeft.
  6. Wanneer een pup of volwassen Labrador door een lid wordt verkocht mag dit alleen wanneer er een acceptabele verwachting bestaat dat de hond een gezond en gelukkig leven zal krijgen. Pups of volwassen honden van leden worden niet verkocht, verloot, verhandeld of anderszins overgedaan aan commerciële handelaren.
  7. Leden beloven om eventuele meningsverschillen met pupkopers of (andere) fokkers professioneel te benaderen en oplossen. Zij beloven oprecht te zijn in hun daden, zowel schriftelijk als mondeling, eerlijk en open te communiceren over gezondheidsuitslagen en aandoeningen bij hun honden, en naar eer en geweten te handelen naar zowel pupkopers als (andere) fokkers.

Indien een lid in strijd heeft gehandeld  met de “code van ethiek” dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld kan het bestuur een officiële waarschuwing geven dan wel een lid schorsen voor de duur van maximaal één jaar van door de NLV georganiseerde evenementen (te denken valt aan de Kampioenschapsclubmatch, JPC aktiviteiten, AC aktiviteiten) of faciliteiten (te denken valt aan plaatsing van pups op de ‘NLV-puppylijst’ , plaatsing kennelnaam op “fokkers in de buurt”, plaatsing van een reu op de “NLV-dekreuenlijst”).

Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

Zie voorts de bepalingen in de Statuten van de NLV

 

Back To Top