Skip to content

Elleboogdysplasie

Los Processus Coronoïdeus. OCD: Osteochondritis Dissecans. Incongruentie.

Bron: website Raad van Beheer

Elleboogdysplasie (ED) is een ontwikkelingsstoornis van met name het kraakbeen in de ellebooggewrichten. Het kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren dragen vaak ook bij aan het ontstaan van deze aandoening. Sommige honden kunnen op jonge leeftijd al ernstige problemen ondervinden door ED. Bij andere honden leiden ernstige misvormingen in het gewricht pas op latere leeftijd tot kreupelheid. Om echt te kunnen zien of uw hond ED heeft, zijn (digitale) röntgenfoto’s van zijn gewrichten nodig. Het ED-onderzoek richt zich op vier verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht. Al deze aandoeningen kunnen leiden tot misvormingen in het gewricht en kreupelheid. Het aantal te maken röntgenfoto’s verschilt per ras. Internationaal komen beoordelaars samen om te zorgen dat alle landen op gelijke manier de ellebogen beoordelen. Op de website van de International Elbow Working Group (IEWG) kunt u de verslagen van hun bijeenkomsten vinden.

ED-onderzoek bij de Raad van Beheer

In principe mag elke praktiserende dierenarts ED-foto’s maken. Wel moet hij een overeenkomst met de Raad van Beheer hebben. Op de website van de Raad van Beheer is te controleren voor welke dierenartsen dit het geval is. De beoordelingskosten voor het onderzoek betaalt u rechtstreeks aan de dierenarts, zo kan het onderzoek na binnenkomst snel ter beoordeling worden aangeboden aan het HD/ED-panel. De kosten voor het onderzoek vindt u in de tarievenlijst van de Raad van Beheer. Wekelijks worden de onderzoeken door het HD/ED-panel beoordeeld.

Het HD/ED-panel bestaat uit drie deskundigen die de röntgenfoto’s beoordelen. De samenstelling van het HD/ED-panel wisselt steeds. Uiteraard ontvangt u van de Raad van Beheer de uitslag van het onderzoek. Mocht het HD/ED-panel de foto’s niet kunnen beoordelen, dan laat de Raad uw dierenarts weten wat er moet gebeuren. Uw dierenarts maakt vervolgens een nieuwe afspraak met u om opnieuw foto’s te maken.

Voorwaarde voor het ED-onderzoek is dat uw hond in het Nederlands Honden Stamboek staat (NHSB) en op uw naam en adres bij de Raad geregistreerd staat. Een Labrador moet voor het laten maken van ED-foto’s minimaal 12 maanden zijn. Voor de meeste andere rassen geldt een minimumleeftijd van 18 maanden. Voor een diagnose-onderzoek moet de dierenarts in 4 richtingen foto’s maken.

Registratiebewijs

De dierenarts haalt de gegevens van uw hond direct op uit de Raad van Beheer database. Dit gebeurt aan de hand van het chipnummer van de hond en de postcode die staat vermeld op het registratiebewijs. Aan de hand van de gegevens op het registratiebewijs kan de dierenarts de identiteit van de hond controleren. Breng deze dus mee als u naar de dierenarts gaat. Het registratiebewijs kunt u downloaden op de profielpagina van de hond in uw Mijn RvB account.

Beoordelen van de ED-foto’s

We spreken over ED als een van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is:

OCD (Osteochondritis dissecans): het loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm.
LPC (Los processus coronoïdeus): het loslaten van een stukje bot van de ellepijp.
LPA (Los processus anconeus): het loslaten van een stukje bot op een andere plaats van de ellepijp.
Incongruentie: een niet goed “passend” gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen.

Er kan ook sprake zijn van een meerdere aandoeningen in een gewricht.

Ieder van de genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot artrose. Atrose kenmerkt zich door:

Veranderingen van het gewricht (botreactie’s) die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan.
Het blijvende karakter van de veranderingen.
Startpijn: kreupele stappen net na het opstaan.
‘Er doorheen lopen’: beter lopen na enige tijd.
Een terugval na veel inspanning.

Bij het vaststellen worden de normen van de “International Elbow Working Group” gevolgd. Het slechtste gewricht bepaalt de einduitslag.

Uitslag van het ED-onderzoek

Wekelijks worden de onderzoeken door het HD/ED-panel beoordeeld. Zodra het onderzoek door de dierenarts naar de Raad van Beheer is verzonden en de foto’s beoordeeld zijn door het HD/ED-panel ontvangt u een e-mail. In uw mijnrvb.nl account staat dan direct het certificaat met de FCI-eindbeoordeling.

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk:

Vrij
Graad 1
Graad 2
Graad 3

In die gevallen waarin ras- of projectspecifieke bepalingen van toepassing zijn, zoals bij de Labrador, zal het panel – als dat mogelijk is – ook een uitspraak doen over het achterliggende ziekteproces.

Het is op grond van de foto’s niet mogelijk om te voorspellen of honden die niet vrij blijken te zijn van elleboogdysplasie, maar die hiervan geen uiterlijke verschijnselen tonen, later problemen zullen krijgen. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening en het gebruik en de aard van de individuele hond. Laat de hond in ieder geval niet te zwaar worden en vermijd ook anderszins overmatige belasting van de ellebogen als dat mogelijk is. Raadpleeg je dierenarts in geval van twijfel.

Herbeoordeling van het ED-onderzoek

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de uitslag van het onderzoek.  Vraag dan binnen zes weken na de registratiedatum een herbeoordeling aan, dit kan via het actiemenu bij het onderzoek op de profielpagina van de hond in uw account. De registratiedatum vindt u op het certificaat. Aan een herbeoordeling zijn kosten verbonden, deze kunt u vinden in de tarievenlijst.

Zodra de Raad van Beheer de betaling heeft ontvangen, stuurt ze de al eerder beoordeelde foto’s door naar een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige staat in het specialistenregister van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) en maakt geen deel uit van het panel. Zo borgen ze een onafhankelijke beoordeling van de foto’s.

De uitslag van de herbeoordeling is bindend en overschrijft de eerdere uitslag, ook als deze minder gunstig uitvalt. Verandert de uitslag, dan ontvangt u een nieuw certificaat. Ook ontvangt u een e-mail met daarin een uitleg van de radioloog. Als de einduitslag beter uitvalt, dan betaalt de Raad van Beheer u de herbeoordelingskosten terug. U betaalt wel administratiekosten.

Herhalen van het ED-onderzoek

Wilt u het ED-onderzoek herhalen? Dat kan. U kunt het onderzoek één jaar later herhalen. De nieuwe uitslag vervangt de eerdere gegeven uitslag. De oude uitslag blijft zichtbaar op DutchDogData.nl

Behandeling van ED

De behandeling van ED hangt onder andere af van de aard en de ernst van de afwijking, de ernst van de klachten, de leeftijd van de hond en eventueel aanwezige (complicerende) artrotische veranderingen. Vaak is een chirurgische behandeling nodig. De dierenarts verwijdert dan de losgeraakte bot- en kraakbeenfragmenten (bij OCD, LPA en LPC) uit het gewricht. Is er sprake van incongruentie, dan probeert hij dit te corrigeren.

Artrose zelf is niet chirurgisch te behandelen, wel de oorzaak van artrose. Er is niet aangetoond dat er middelen zijn waarmee u artrose kunt verhelpen. Wel kunt u de klachten verminderen door aangepaste beweging en het gebruik van pijnstillers. In geval van twijfel kunt u dit met uw dierenarts bespreken.

ED-onderzoek en het fokbeleid

De ED-beoordeling van uw hond zegt uitsluitend iets over de toestand van zijn gewrichten. Wilt u weten hoe het met uw ras gesteld is, dan is het belangrijk dat de rasverenigingen over alle uitslagen kan beschikken. Het is wenselijk om alleen met ED-vrije honden te fokken, omdat dan de kans op ED bij de nakomelingen het kleinst is.

In het NLV fokreglement is opgenomen dat er uitsluitend gefokt mag worden met honden die ED vrij zijn. Alle vormen van ED zijn uitgesloten van de fok. Meer hierover is te vinden in het VerenigingsFokReglement.

Back To Top