Skip to content

Koopovereenkomst

NLV Koopcontract

De Algemene Begeleidings Commissie adviseert fokkers en pupkopers gebruik te maken van een NLV-koopovereenkomst. Wij raden u aan om na te gaan of het contract, dat u ter ondertekening krijgt aangeboden, de ongewijzigde tekst van het NLV-koopcontract koopovereenkomsthobbymatig of koopovereenkomstberoepsmatig bevat. Slechts wanneer de tekst volledig ongewijzigd is gebleven, kan rechtsgeldigheid verwacht worden. Alleen het ongewijzigde NLV-koopcontract biedt u de garantie dat u (indien nodig) in de toekomst tegen het kortingstarief gebruik kunt maken van de geschillencommissie van de NLV.

De overwegingen om de model-koopovereenkomst te gebruiken zijn onder andere:

– Het begint met de erkenning – ook of misschien wel juist richting koper – dat met betrekking tot de gezondheid van rashonden bekend is, dat bepaalde ziekten en afwijkingen voorkomen binnen het betreffende ras. Volgens wordt gemeld dat de rasvereniging preventief onderzoek naar deze erfelijke ziekten en/of afwijkingen bij de ouderdieren voorschrijft aan haar leden/fokkers, om de doorgifte van dergelijke ziekten en/of afwijkingen aan de nakomelingen zoveel mogelijk te beperken. De volgende overweging is dan natuurlijk dat de fokker de ouderdieren van de verkochte pup heeft onderworpen aan alle door de rasvereniging voorgeschreven (gezondheids)onderzoeken en testen en dat de uitslag daarvan was, dat de ouderdieren voldoen aan de regels van de rasvereniging en zijn toegelaten tot de fokkerij. Vervolgens is het goed dat koper en verkoper samen vaststellen dat beide ouderdieren voldoen aan de eisen van de rasvereniging, geen fokuitsluitende fouten hebben en geen gedrag vertonen, dat hen ongeschikt zou maken voor de fokkerij. Dan volgt een conclusie die – zo er een geschil zou ontstaan dat aan de rechter wordt voorgelegd – van groot belang is, namelijk dat de fokker door dit alles te doen alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van zijn/haar fokprogramma met het oog op het welzijn en de gezondheid van de honden. Omdat veel rechters de kennelnaam zien als een handelsnaam en gelet daarop voetstoots aannemen dat de fokker een bedrijf is en dus onderworpen is aan de regels van de consumentenkoop staat het volgende in de model koopovereenkomst.

– Verkoper beschikt weliswaar over een kennelnaam, toegekend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, maar fokt uitsluitend hobbymatig incidenteel een nestje rashonden. Verklaard wordt ook dat de kennelnaam niet bedoeld is als handelsnaam maar uitsluitend om de gefokte honden van het betreffende ras zich qua naam te laten onderscheiden van andere honden van dat ras. De fokker benadrukt tot slot niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf te handelen, als fokker niet ingeschreven te zijn in het handelsregister en evenmin te beschikken over een door de fiscus afgegeven btw-nummer zodat partijen vaststellen dat de regels van Consumentenkoop op deze overeenkomst niet van toepassing zijn.

—— geschreven door Mr. J.A.M. Deckers

Back To Top